حواله ، انتقال و ارسال پول به بوروندی

انتقال پول در بوروندی به مقدار ۹۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Bubanza
دریافت تومان: حضوری ایران - ایلام

من می خواهم ۹۰۰ دلار بفروشم و آن را در بوروندی به صورت حضوری در استان Bubanza تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان ایلام دریافت می کنم.

انتقال پول در بوروندی به مقدار ۱۸۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Karuzi
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ یورو بفروشم و آن را در بوروندی به صورت حضوری در استان Karuzi تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول در بوروندی به مقدار ۳۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Cankuzo
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰ دلار بفروشم و آن را در بوروندی به صورت حضوری در استان Cankuzo تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول در بوروندی به مقدار ۱۸۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ یورو بفروشم و آن را در بوروندی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول به بوروندی به مقدار ۶۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۰۰ یورو بخرم و آن را در بوروندی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول به بوروندی به مقدار ۲۱۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - آذربایجان شرقی

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بخرم و آن را در بوروندی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان آذربایجان شرقی پرداخت می کنم.

ارسال پول در بوروندی به مقدار ۸۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - بوشهر

من می خواهم ۸۰۰ یورو بفروشم و آن را در بوروندی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان بوشهر دریافت می کنم.

انتقال پول در بوروندی به مقدار ۸۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Bubanza
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۸۰۰ یورو بفروشم و آن را در بوروندی به صورت حضوری در استان Bubanza تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول در بوروندی به مقدار ۸۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۸۰۰ یورو بفروشم و آن را در بوروندی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول به بوروندی به مقدار ۳۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - کرمانشاه

من می خواهم ۳۰۰ دلار بخرم و آن را در بوروندی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کرمانشاه پرداخت می کنم.

انتقال پول به بوروندی به مقدار ۲۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان شمالی

من می خواهم ۲۰۰ یورو بخرم و آن را در بوروندی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان شمالی پرداخت می کنم.

ارسال پول در بوروندی به مقدار ۱۵۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بفروشم و آن را در بوروندی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول در بوروندی به مقدار ۱۰۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - کردستان

من می خواهم ۱۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در بوروندی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کردستان دریافت می کنم.

انتقال پول به بوروندی به مقدار ۱۲۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Gitega
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان جنوبی

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بخرم و آن را در بوروندی به صورت حضوری در استان Gitega تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان جنوبی پرداخت می کنم.

ارسال پول در بوروندی به مقدار ۱۸۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - مازندران

من می خواهم ۱۸۰۰ یورو بفروشم و آن را در بوروندی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان مازندران دریافت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در بوروندی در استانهای مختلف شامل Bubanza ، Bujumbura Mairie ، Bujumbura Rural ، Bururi ، Cankuzo ، Cibitoke ، Gitega ، Karuzi ، Kayanza ، Kirundo ، Makamba ، Muramvya ، Mwaro ، Ngozi ، Rutana و Ruyigi را ببینید