حواله ، انتقال و ارسال پول به شیلی

انتقال پول به شیلی به مقدار ۶۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۰۰ یورو بخرم و آن را در شیلی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول به شیلی به مقدار ۱۲۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - مازندران

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بخرم و آن را در شیلی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان مازندران پرداخت می کنم.

حواله پول به شیلی به مقدار ۱۰۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۰۰۰ یورو بخرم و آن را در شیلی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول به شیلی به مقدار ۹۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Arica y Parinacota
دریافت تومان: حضوری ایران - لرستان

من می خواهم ۹۰۰ دلار بخرم و آن را در شیلی به صورت حضوری در استان Arica y Parinacota تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان لرستان پرداخت می کنم.

ارسال پول در شیلی به مقدار ۲۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - مرکزی

من می خواهم ۲۰۰ یورو بفروشم و آن را در شیلی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان مرکزی دریافت می کنم.

ارسال پول در شیلی به مقدار ۳۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰ دلار بفروشم و آن را در شیلی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول به شیلی به مقدار ۲۴۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بخرم و آن را در شیلی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول در شیلی به مقدار ۱۲۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بفروشم و آن را در شیلی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول به شیلی به مقدار ۲۱۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بخرم و آن را در شیلی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول به شیلی به مقدار ۱۶۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Antofagasta
دریافت تومان: حضوری ایران - ایلام

من می خواهم ۱۶۰۰ یورو بخرم و آن را در شیلی به صورت حضوری در استان Antofagasta تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان ایلام پرداخت می کنم.

ارسال پول در شیلی به مقدار ۱۲۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Tarapacá
دریافت تومان: حضوری ایران - گلستان

من می خواهم ۱۲۰۰ یورو بفروشم و آن را در شیلی به صورت حضوری در استان Tarapacá تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان گلستان دریافت می کنم.

ارسال پول به شیلی به مقدار ۱۲۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Magallanes y Antártica Chilena
دریافت تومان: حضوری ایران - فارس

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بخرم و آن را در شیلی به صورت حضوری در استان Magallanes y Antártica Chilena تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان فارس پرداخت می کنم.

ارسال پول به شیلی به مقدار ۶۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Magallanes y Antártica Chilena
دریافت تومان: حضوری ایران - ایلام

من می خواهم ۶۰۰ یورو بخرم و آن را در شیلی به صورت حضوری در استان Magallanes y Antártica Chilena تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان ایلام پرداخت می کنم.

انتقال پول در شیلی به مقدار ۶۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۰۰ دلار بفروشم و آن را در شیلی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول در شیلی به مقدار ۱۴۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Bío-Bío
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۴۰۰ یورو بفروشم و آن را در شیلی به صورت حضوری در استان Bío-Bío تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در شیلی در استانهای مختلف شامل Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo ، Antofagasta ، Araucanía ، Arica y Parinacota ، Atacama ، Bío-Bío ، Coquimbo ، Libertador General Bernardo O'Higgins ، Los Lagos ، Los Ríos ، Magallanes y Antártica Chilena ، Maule ، Región Metropolitana de Santiago ، Tarapacá و Valparaíso را ببینید