حواله ، انتقال و ارسال پول به فنلاند

انتقال پول در فنلاند به مقدار ۲۱۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Pohjois-Pohjanmaa
دریافت تومان: حضوری ایران - اصفهان

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بفروشم و آن را در فنلاند به صورت حضوری در استان Pohjois-Pohjanmaa تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان اصفهان دریافت می کنم.

حواله پول در فنلاند به مقدار ۱۵۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Päijät-Häme
دریافت تومان: حضوری ایران - چهارمحال و بختیاری

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بفروشم و آن را در فنلاند به صورت حضوری در استان Päijät-Häme تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان چهارمحال و بختیاری دریافت می کنم.

ارسال پول در فنلاند به مقدار ۱۸۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ یورو بفروشم و آن را در فنلاند به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول به فنلاند به مقدار ۳۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان رضوی

من می خواهم ۳۰۰ دلار بخرم و آن را در فنلاند به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان رضوی پرداخت می کنم.

حواله پول در فنلاند به مقدار ۶۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - مرکزی

من می خواهم ۶۰۰ دلار بفروشم و آن را در فنلاند به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان مرکزی دریافت می کنم.

انتقال پول به فنلاند به مقدار ۲۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Kymenlaakso
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰ یورو بخرم و آن را در فنلاند به صورت حضوری در استان Kymenlaakso تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول در فنلاند به مقدار ۲۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰ یورو بفروشم و آن را در فنلاند به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول به فنلاند به مقدار ۱۸۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Etelä-Savo
دریافت تومان: حضوری ایران - اصفهان

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بخرم و آن را در فنلاند به صورت حضوری در استان Etelä-Savo تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان اصفهان پرداخت می کنم.

ارسال پول به فنلاند به مقدار ۲۷۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بخرم و آن را در فنلاند به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول در فنلاند به مقدار ۲۱۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Keski-Suomi
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بفروشم و آن را در فنلاند به صورت حضوری در استان Keski-Suomi تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول به فنلاند به مقدار ۹۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Keski-Pohjanmaa
دریافت تومان: حضوری ایران - همدان

من می خواهم ۹۰۰ دلار بخرم و آن را در فنلاند به صورت حضوری در استان Keski-Pohjanmaa تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان همدان پرداخت می کنم.

انتقال پول در فنلاند به مقدار ۶۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - هرمزگان

من می خواهم ۶۰۰ یورو بفروشم و آن را در فنلاند به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان هرمزگان دریافت می کنم.

حواله پول به فنلاند به مقدار ۱۸۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Etelä-Karjala
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ یورو بخرم و آن را در فنلاند به صورت حضوری در استان Etelä-Karjala تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول در فنلاند به مقدار ۸۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Etelä-Savo
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۸۰۰ یورو بفروشم و آن را در فنلاند به صورت حضوری در استان Etelä-Savo تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول به فنلاند به مقدار ۲۷۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Pirkanmaa
دریافت تومان: حضوری ایران - ایلام

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بخرم و آن را در فنلاند به صورت حضوری در استان Pirkanmaa تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان ایلام پرداخت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در فنلاند در استانهای مختلف شامل Ahvenanmaan maakunta ، Etelä-Karjala ، Etelä-Pohjanmaa ، Etelä-Savo ، Kainuu ، Kanta-Häme ، Keski-Pohjanmaa ، Keski-Suomi ، Kymenlaakso ، Lappi ، Päijät-Häme ، Pirkanmaa ، Pohjanmaa ، Pohjois-Karjala ، Pohjois-Pohjanmaa ، Pohjois-Savo ، Satakunta ، Uusimaa و Varsinais-Suomi را ببینید