حواله ، انتقال و ارسال پول به گرجستان

انتقال پول در گرجستان به مقدار ۲۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - آذربایجان غربی

من می خواهم ۲۰۰ یورو بفروشم و آن را در گرجستان به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان آذربایجان غربی دریافت می کنم.

انتقال پول به گرجستان به مقدار ۳۰۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بخرم و آن را در گرجستان به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول به گرجستان به مقدار ۱۴۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۴۰۰ یورو بخرم و آن را در گرجستان به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول به گرجستان به مقدار ۱۵۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Samegrelo-Zemo Svanet’i
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بخرم و آن را در گرجستان به صورت حضوری در استان Samegrelo-Zemo Svanet’i تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول در گرجستان به مقدار ۲۰۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان T’bilisi
دریافت تومان: حضوری ایران - آذربایجان شرقی

من می خواهم ۲۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در گرجستان به صورت حضوری در استان T’bilisi تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان آذربایجان شرقی دریافت می کنم.

انتقال پول به گرجستان به مقدار ۱۲۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان T’bilisi
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان شمالی

من می خواهم ۱۲۰۰ یورو بخرم و آن را در گرجستان به صورت حضوری در استان T’bilisi تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان شمالی پرداخت می کنم.

انتقال پول در گرجستان به مقدار ۲۴۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Imeret’i
دریافت تومان: حضوری ایران - فارس

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بفروشم و آن را در گرجستان به صورت حضوری در استان Imeret’i تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان فارس دریافت می کنم.

انتقال پول در گرجستان به مقدار ۲۴۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Shida K’art’li
دریافت تومان: حضوری ایران - سمنان

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بفروشم و آن را در گرجستان به صورت حضوری در استان Shida K’art’li تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان سمنان دریافت می کنم.

حواله پول در گرجستان به مقدار ۱۰۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در گرجستان به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول در گرجستان به مقدار ۱۲۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Samegrelo-Zemo Svanet’i
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان جنوبی

من می خواهم ۱۲۰۰ یورو بفروشم و آن را در گرجستان به صورت حضوری در استان Samegrelo-Zemo Svanet’i تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان جنوبی دریافت می کنم.

انتقال پول به گرجستان به مقدار ۱۵۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - آذربایجان غربی

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بخرم و آن را در گرجستان به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان آذربایجان غربی پرداخت می کنم.

ارسال پول به گرجستان به مقدار ۱۶۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Mts’khet’a-Mt’ianet’i
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۶۰۰ یورو بخرم و آن را در گرجستان به صورت حضوری در استان Mts’khet’a-Mt’ianet’i تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول در گرجستان به مقدار ۴۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Mts’khet’a-Mt’ianet’i
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان رضوی

من می خواهم ۴۰۰ یورو بفروشم و آن را در گرجستان به صورت حضوری در استان Mts’khet’a-Mt’ianet’i تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان رضوی دریافت می کنم.

حواله پول به گرجستان به مقدار ۱۸۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Shida K’art’li
دریافت تومان: حضوری ایران - سمنان

من می خواهم ۱۸۰۰ یورو بخرم و آن را در گرجستان به صورت حضوری در استان Shida K’art’li تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان سمنان پرداخت می کنم.

حواله پول به گرجستان به مقدار ۹۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان شمالی

من می خواهم ۹۰۰ دلار بخرم و آن را در گرجستان به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان شمالی پرداخت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در گرجستان در استانهای مختلف شامل Abkhazia ، Ajaria ، Guria ، Imeret’i ، K’vemo K’art’li ، Kakhet’i ، Mts’khet’a-Mt’ianet’i ، Racha-Lech’khumi-K’vemo Svanet’i ، Samegrelo-Zemo Svanet’i ، Samts’khe-Javakhet’i ، Shida K’art’li و T’bilisi را ببینید