حواله ، انتقال و ارسال پول به آلمان

انتقال پول به آلمان به مقدار ۲۵۰۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Hessen
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۵۰۰۰ یورو بخرم و آن را در آلمان به صورت حضوری در استان Hessen تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول به آلمان به مقدار ۳۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Sachsen-Anhalt
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰ دلار بخرم و آن را در آلمان به صورت حضوری در استان Sachsen-Anhalt تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول در آلمان به مقدار ۹۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۹۰۰ دلار بفروشم و آن را در آلمان به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول در آلمان به مقدار ۱۵۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بفروشم و آن را در آلمان به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول در آلمان به مقدار ۳۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰ یورو بفروشم و آن را در آلمان به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول در آلمان به مقدار ۶۰۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی استان Brandenburg
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در آلمان به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول به آلمان به مقدار ۳۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - بوشهر

من می خواهم ۳۰۰ دلار بخرم و آن را در آلمان به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان بوشهر پرداخت می کنم.

ارسال پول به آلمان به مقدار ۲۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰ یورو بخرم و آن را در آلمان به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول در آلمان به مقدار ۳۰۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Hamburg
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در آلمان به صورت حضوری در استان Hamburg تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول به آلمان به مقدار ۲۷۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بخرم و آن را در آلمان به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول در آلمان به مقدار ۱۰۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی استان Hamburg
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در آلمان به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول به آلمان به مقدار ۲۰۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰۰ یورو بخرم و آن را در آلمان به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول در آلمان به مقدار ۲۷۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Baden-Württemberg
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بفروشم و آن را در آلمان به صورت حضوری در استان Baden-Württemberg تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول در آلمان به مقدار ۱۲۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Schleswig-Holstein
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان رضوی

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بفروشم و آن را در آلمان به صورت حضوری در استان Schleswig-Holstein تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان رضوی دریافت می کنم.

حواله پول به آلمان به مقدار ۵۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۵۰۰ یورو بخرم و آن را در آلمان به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در آلمان در استانهای مختلف شامل Baden-Württemberg ، Bayern ، Berlin ، Brandenburg ، Bremen ، Hamburg ، Hessen ، Mecklenburg-Vorpommern ، Niedersachsen ، Nordrhein-Westfalen ، Rheinland-Pfalz ، Saarland ، Sachsen ، Sachsen-Anhalt ، Schleswig-Holstein و Thüringen را ببینید