حواله ، انتقال و ارسال پول به هند

انتقال پول در هند به مقدار ۱۲۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Sikkim
دریافت تومان: حضوری ایران - اردبیل

من می خواهم ۱۲۰۰ یورو بفروشم و آن را در هند به صورت حضوری در استان Sikkim تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان اردبیل دریافت می کنم.

حواله پول به هند به مقدار ۲۰۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Assam
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰۰ یورو بخرم و آن را در هند به صورت حضوری در استان Assam تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول در هند به مقدار ۱۴۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان West Bengal
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۴۰۰ یورو بفروشم و آن را در هند به صورت حضوری در استان West Bengal تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول به هند به مقدار ۲۱۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - ایلام

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بخرم و آن را در هند به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان ایلام پرداخت می کنم.

ارسال پول در هند به مقدار ۷۲۰۰ روپیه هند به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۷۲۰۰ روپیه هند بفروشم و آن را در هند به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل روپیه هند در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول به هند به مقدار ۷۴۰۰۰ روپیه هند به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Karnataka
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۷۴۰۰۰ روپیه هند بخرم و آن را در هند به صورت حضوری در استان Karnataka تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روپیه هند در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول در هند به مقدار ۲۲۰۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - تهران

من می خواهم ۲۲۰۰۰ دلار بفروشم و آن را در هند به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان تهران دریافت می کنم.

ارسال پول به هند به مقدار ۱۴۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Andaman and Nicobar Islands
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۴۰۰ یورو بخرم و آن را در هند به صورت حضوری در استان Andaman and Nicobar Islands تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول به هند به مقدار ۱۱۱۰۰۰ روپیه هند

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۱۱۰۰۰ روپیه هند بخرم و آن را در هند به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روپیه هند در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول در هند به مقدار ۱۸۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Delhi
دریافت تومان: حضوری ایران - بوشهر

من می خواهم ۱۸۰۰ یورو بفروشم و آن را در هند به صورت حضوری در استان Delhi تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان بوشهر دریافت می کنم.

انتقال پول به هند به مقدار ۵۰۰۰۰۰ روپیه هند به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۵۰۰۰۰۰ روپیه هند بخرم و آن را در هند به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل روپیه هند در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول در هند به مقدار ۲۰۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Bihar
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در هند به صورت حضوری در استان Bihar تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول به هند به مقدار ۸۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Arunachal Pradesh
دریافت تومان: حضوری ایران - مرکزی

من می خواهم ۸۰۰ یورو بخرم و آن را در هند به صورت حضوری در استان Arunachal Pradesh تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان مرکزی پرداخت می کنم.

ارسال پول به هند به مقدار ۴۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Jharkhand
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۴۰۰ یورو بخرم و آن را در هند به صورت حضوری در استان Jharkhand تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول در هند به مقدار ۶۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - هرمزگان

من می خواهم ۶۰۰ یورو بفروشم و آن را در هند به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان هرمزگان دریافت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در هند در استانهای مختلف شامل Andaman and Nicobar Islands ، Andhra Pradesh ، Arunachal Pradesh ، Assam ، Bihar ، Chandigarh ، Chhattisgarh ، Dadra and Nagar Haveli ، Daman and Diu ، Delhi ، Goa ، Gujarat ، Haryana ، Himachal Pradesh ، Jammu and Kashmir ، Jharkhand ، Karnataka ، Kerala ، Lakshadweep ، Madhya Pradesh ، Maharashtra ، Manipur ، Meghalaya ، Mizoram ، Nagaland ، Odisha ، Puducherry ، Punjab ، Rajasthan ، Sikkim ، Tamil Nadu ، Telangana ، Tripura ، Uttar Pradesh ، Uttarakhand و West Bengal را ببینید