حواله ، انتقال و ارسال پول به اندونزی

انتقال پول در اندونزی به مقدار ۱۵۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - گلستان

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بفروشم و آن را در اندونزی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان گلستان دریافت می کنم.

انتقال پول به اندونزی به مقدار ۱۰۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Jawa
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۰۰۰ یورو بخرم و آن را در اندونزی به صورت حضوری در استان Jawa تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول به اندونزی به مقدار ۲۴۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Sulawesi
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بخرم و آن را در اندونزی به صورت حضوری در استان Sulawesi تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول به اندونزی به مقدار ۱۲۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Sumatera
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان رضوی

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بخرم و آن را در اندونزی به صورت حضوری در استان Sumatera تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان رضوی پرداخت می کنم.

انتقال پول به اندونزی به مقدار ۶۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - ایلام

من می خواهم ۶۰۰ یورو بخرم و آن را در اندونزی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان ایلام پرداخت می کنم.

ارسال پول در اندونزی به مقدار ۱۲۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - چهارمحال و بختیاری

من می خواهم ۱۲۰۰ یورو بفروشم و آن را در اندونزی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان چهارمحال و بختیاری دریافت می کنم.

حواله پول در اندونزی به مقدار ۳۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Jawa
دریافت تومان: حضوری ایران - گلستان

من می خواهم ۳۰۰ دلار بفروشم و آن را در اندونزی به صورت حضوری در استان Jawa تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان گلستان دریافت می کنم.

انتقال پول به اندونزی به مقدار ۳۰۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بخرم و آن را در اندونزی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول به اندونزی به مقدار ۱۵۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - کردستان

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بخرم و آن را در اندونزی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کردستان پرداخت می کنم.

انتقال پول در اندونزی به مقدار ۲۰۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - زنجان

من می خواهم ۲۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در اندونزی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان زنجان دریافت می کنم.

انتقال پول به اندونزی به مقدار ۱۴۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Papua
دریافت تومان: حضوری ایران - قزوین

من می خواهم ۱۴۰۰ یورو بخرم و آن را در اندونزی به صورت حضوری در استان Papua تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان قزوین پرداخت می کنم.

ارسال پول به اندونزی به مقدار ۱۶۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Sumatera
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۶۰۰ یورو بخرم و آن را در اندونزی به صورت حضوری در استان Sumatera تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول در اندونزی به مقدار ۱۰۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - اردبیل

من می خواهم ۱۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در اندونزی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان اردبیل دریافت می کنم.

انتقال پول در اندونزی به مقدار ۱۵۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Sumatera
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بفروشم و آن را در اندونزی به صورت حضوری در استان Sumatera تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول به اندونزی به مقدار ۱۵۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بخرم و آن را در اندونزی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در اندونزی در استانهای مختلف شامل Jawa ، Kalimantan ، Maluku ، Nusa Tenggara ، Papua ، Sulawesi و Sumatera را ببینید