حواله ، انتقال و ارسال پول به ایتالیا

انتقال پول در ایتالیا به مقدار ۶۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - هرمزگان

من می خواهم ۶۰۰ یورو بفروشم و آن را در ایتالیا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان هرمزگان دریافت می کنم.

انتقال پول در ایتالیا به مقدار ۶۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Campania
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۰۰ دلار بفروشم و آن را در ایتالیا به صورت حضوری در استان Campania تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول به ایتالیا به مقدار ۲۷۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Friuli-Venezia Giulia
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بخرم و آن را در ایتالیا به صورت حضوری در استان Friuli-Venezia Giulia تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول به ایتالیا به مقدار ۲۵۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۵۰۰ یورو بخرم و آن را در ایتالیا به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول به ایتالیا به مقدار ۱۲۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Veneto
دریافت تومان: حضوری ایران - اصفهان

من می خواهم ۱۲۰۰ یورو بخرم و آن را در ایتالیا به صورت حضوری در استان Veneto تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان اصفهان پرداخت می کنم.

ارسال پول به ایتالیا به مقدار ۱۴۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Lombardia
دریافت تومان: حضوری ایران - اصفهان

من می خواهم ۱۴۰۰ یورو بخرم و آن را در ایتالیا به صورت حضوری در استان Lombardia تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان اصفهان پرداخت می کنم.

ارسال پول به ایتالیا به مقدار ۲۷۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بخرم و آن را در ایتالیا به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول در ایتالیا به مقدار ۱۸۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بفروشم و آن را در ایتالیا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول به ایتالیا به مقدار ۲۱۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Calabria
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بخرم و آن را در ایتالیا به صورت حضوری در استان Calabria تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول به ایتالیا به مقدار ۲۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Marche
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰ یورو بخرم و آن را در ایتالیا به صورت حضوری در استان Marche تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول در ایتالیا به مقدار ۳۰۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Umbria
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان شمالی

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بفروشم و آن را در ایتالیا به صورت حضوری در استان Umbria تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان شمالی دریافت می کنم.

انتقال پول به ایتالیا به مقدار ۶۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Campania
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۰۰ یورو بخرم و آن را در ایتالیا به صورت حضوری در استان Campania تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول در ایتالیا به مقدار ۹۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Basilicata
دریافت تومان: حضوری ایران - هرمزگان

من می خواهم ۹۰۰ دلار بفروشم و آن را در ایتالیا به صورت حضوری در استان Basilicata تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان هرمزگان دریافت می کنم.

ارسال پول به ایتالیا به مقدار ۲۷۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - گلستان

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بخرم و آن را در ایتالیا به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان گلستان پرداخت می کنم.

ارسال پول به ایتالیا به مقدار ۱۰۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Emilia-Romagna
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۰۰۰ یورو بخرم و آن را در ایتالیا به صورت حضوری در استان Emilia-Romagna تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در ایتالیا در استانهای مختلف شامل Abruzzo ، Basilicata ، Calabria ، Campania ، Emilia-Romagna ، Friuli-Venezia Giulia ، Lazio ، Liguria ، Lombardia ، Marche ، Molise ، Piemonte ، Puglia ، Sardegna ، Sicilia ، Toscana ، Trentino-Alto Adige ، Umbria ، Valle d'Aosta و Veneto را ببینید