حواله ، انتقال و ارسال پول به اردن

حواله پول در اردن به مقدار ۶۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۰۰ دلار بفروشم و آن را در اردن به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول در اردن به مقدار ۴۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Al Karak
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۴۰۰ یورو بفروشم و آن را در اردن به صورت حضوری در استان Al Karak تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول به اردن به مقدار ۱۵۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Jarash
دریافت تومان: حضوری ایران - کرمانشاه

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بخرم و آن را در اردن به صورت حضوری در استان Jarash تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کرمانشاه پرداخت می کنم.

انتقال پول به اردن به مقدار ۳۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰ دلار بخرم و آن را در اردن به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول در اردن به مقدار ۳۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Ma‘ān
دریافت تومان: حضوری ایران - هرمزگان

من می خواهم ۳۰۰ دلار بفروشم و آن را در اردن به صورت حضوری در استان Ma‘ān تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان هرمزگان دریافت می کنم.

ارسال پول به اردن به مقدار ۶۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Az Zarqā'
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۰۰ یورو بخرم و آن را در اردن به صورت حضوری در استان Az Zarqā' تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول به اردن به مقدار ۱۰۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان ‘Ammān
دریافت تومان: حضوری ایران - مازندران

من می خواهم ۱۰۰۰ یورو بخرم و آن را در اردن به صورت حضوری در استان ‘Ammān تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان مازندران پرداخت می کنم.

انتقال پول به اردن به مقدار ۱۲۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - گلستان

من می خواهم ۱۲۰۰ یورو بخرم و آن را در اردن به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان گلستان پرداخت می کنم.

حواله پول در اردن به مقدار ۴۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Al Balqā'
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۴۰۰ یورو بفروشم و آن را در اردن به صورت حضوری در استان Al Balqā' تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول در اردن به مقدار ۱۸۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Az Zarqā'
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ یورو بفروشم و آن را در اردن به صورت حضوری در استان Az Zarqā' تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول در اردن به مقدار ۳۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان ‘Ammān
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰ دلار بفروشم و آن را در اردن به صورت حضوری در استان ‘Ammān تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول به اردن به مقدار ۱۲۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Irbid
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان رضوی

من می خواهم ۱۲۰۰ یورو بخرم و آن را در اردن به صورت حضوری در استان Irbid تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان رضوی پرداخت می کنم.

انتقال پول به اردن به مقدار ۱۵۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - یزد

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بخرم و آن را در اردن به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان یزد پرداخت می کنم.

انتقال پول در اردن به مقدار ۱۲۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Al Balqā'
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بفروشم و آن را در اردن به صورت حضوری در استان Al Balqā' تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول در اردن به مقدار ۶۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان ‘Ajlūn
دریافت تومان: حضوری ایران - قزوین

من می خواهم ۶۰۰ یورو بفروشم و آن را در اردن به صورت حضوری در استان ‘Ajlūn تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان قزوین دریافت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در اردن در استانهای مختلف شامل ‘Ajlūn ، ‘Ammān ، Al ‘Aqabah ، Al Balqā' ، Al Karak ، Al Mafraq ، Aţ Ţafīlah ، Az Zarqā' ، Irbid ، Jarash ، Ma‘ān و Mādabā را ببینید