حواله ، انتقال و ارسال پول به کره شمالی

ارسال پول در کره شمالی به مقدار ۱۴۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان P’yŏngan-namdo
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۴۰۰ یورو بفروشم و آن را در کره شمالی به صورت حضوری در استان P’yŏngan-namdo تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول به کره شمالی به مقدار ۱۶۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Yanggang-do
دریافت تومان: حضوری ایران - قم

من می خواهم ۱۶۰۰ یورو بخرم و آن را در کره شمالی به صورت حضوری در استان Yanggang-do تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان قم پرداخت می کنم.

حواله پول به کره شمالی به مقدار ۶۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Hamgyŏng-namdo
دریافت تومان: حضوری ایران - کرمان

من می خواهم ۶۰۰ دلار بخرم و آن را در کره شمالی به صورت حضوری در استان Hamgyŏng-namdo تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کرمان پرداخت می کنم.

انتقال پول در کره شمالی به مقدار ۹۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان رضوی

من می خواهم ۹۰۰ دلار بفروشم و آن را در کره شمالی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان رضوی دریافت می کنم.

انتقال پول به کره شمالی به مقدار ۸۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - کردستان

من می خواهم ۸۰۰ یورو بخرم و آن را در کره شمالی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کردستان پرداخت می کنم.

حواله پول به کره شمالی به مقدار ۲۱۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بخرم و آن را در کره شمالی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول در کره شمالی به مقدار ۳۰۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Hwanghae-namdo
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان رضوی

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بفروشم و آن را در کره شمالی به صورت حضوری در استان Hwanghae-namdo تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان رضوی دریافت می کنم.

ارسال پول در کره شمالی به مقدار ۱۸۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بفروشم و آن را در کره شمالی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول به کره شمالی به مقدار ۳۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان P’yŏngan-bukto
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰ دلار بخرم و آن را در کره شمالی به صورت حضوری در استان P’yŏngan-bukto تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول به کره شمالی به مقدار ۸۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Hwanghae-bukto
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۸۰۰ یورو بخرم و آن را در کره شمالی به صورت حضوری در استان Hwanghae-bukto تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول به کره شمالی به مقدار ۱۰۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان شمالی

من می خواهم ۱۰۰۰ یورو بخرم و آن را در کره شمالی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان شمالی پرداخت می کنم.

ارسال پول به کره شمالی به مقدار ۸۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان P’yŏngan-namdo
دریافت تومان: حضوری ایران - اصفهان

من می خواهم ۸۰۰ یورو بخرم و آن را در کره شمالی به صورت حضوری در استان P’yŏngan-namdo تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان اصفهان پرداخت می کنم.

ارسال پول به کره شمالی به مقدار ۱۸۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان P’yŏngan-bukto
دریافت تومان: حضوری ایران - آذربایجان شرقی

من می خواهم ۱۸۰۰ یورو بخرم و آن را در کره شمالی به صورت حضوری در استان P’yŏngan-bukto تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان آذربایجان شرقی پرداخت می کنم.

حواله پول در کره شمالی به مقدار ۶۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان P’yŏngan-namdo
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۰۰ یورو بفروشم و آن را در کره شمالی به صورت حضوری در استان P’yŏngan-namdo تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول به کره شمالی به مقدار ۸۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۸۰۰ یورو بخرم و آن را در کره شمالی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در کره شمالی در استانهای مختلف شامل Chagang-do ، Hamgyŏng-bukto ، Hamgyŏng-namdo ، Hwanghae-bukto ، Hwanghae-namdo ، Kangwŏn-do ، Nasŏn ، P’yŏngan-bukto ، P’yŏngan-namdo ، P’yŏngyang و Yanggang-do را ببینید