حواله ، انتقال و ارسال پول به مالی

ارسال پول به مالی به مقدار ۲۴۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بخرم و آن را در مالی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول به مالی به مقدار ۹۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - سمنان

من می خواهم ۹۰۰ دلار بخرم و آن را در مالی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان سمنان پرداخت می کنم.

ارسال پول در مالی به مقدار ۲۷۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Gao
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بفروشم و آن را در مالی به صورت حضوری در استان Gao تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول در مالی به مقدار ۶۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Koulikoro
دریافت تومان: حضوری ایران - قزوین

من می خواهم ۶۰۰ یورو بفروشم و آن را در مالی به صورت حضوری در استان Koulikoro تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان قزوین دریافت می کنم.

انتقال پول به مالی به مقدار ۱۴۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Kidal
دریافت تومان: حضوری ایران - فارس

من می خواهم ۱۴۰۰ یورو بخرم و آن را در مالی به صورت حضوری در استان Kidal تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان فارس پرداخت می کنم.

انتقال پول در مالی به مقدار ۱۰۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - اصفهان

من می خواهم ۱۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در مالی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان اصفهان دریافت می کنم.

حواله پول در مالی به مقدار ۲۴۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - مرکزی

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بفروشم و آن را در مالی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان مرکزی دریافت می کنم.

حواله پول در مالی به مقدار ۱۰۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Sikasso
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در مالی به صورت حضوری در استان Sikasso تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول در مالی به مقدار ۸۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۸۰۰ یورو بفروشم و آن را در مالی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول به مالی به مقدار ۱۸۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ یورو بخرم و آن را در مالی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول به مالی به مقدار ۳۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - چهارمحال و بختیاری

من می خواهم ۳۰۰ دلار بخرم و آن را در مالی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان چهارمحال و بختیاری پرداخت می کنم.

حواله پول به مالی به مقدار ۶۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Sikasso
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۰۰ دلار بخرم و آن را در مالی به صورت حضوری در استان Sikasso تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول به مالی به مقدار ۶۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Koulikoro
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۰۰ یورو بخرم و آن را در مالی به صورت حضوری در استان Koulikoro تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول به مالی به مقدار ۲۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - ایلام

من می خواهم ۲۰۰ یورو بخرم و آن را در مالی به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان ایلام پرداخت می کنم.

حواله پول در مالی به مقدار ۴۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۴۰۰ یورو بفروشم و آن را در مالی به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در مالی در استانهای مختلف شامل Bamako ، Gao ، Kayes ، Kidal ، Koulikoro ، Mopti ، Ségou ، Sikasso و Tombouctou را ببینید