حواله ، انتقال و ارسال پول به نروژ

ارسال پول به نروژ به مقدار ۱۲۵۰۰ کرون نروژ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - کرمان

من می خواهم ۱۲۵۰۰ کرون نروژ بخرم و آن را در نروژ به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله کرون نروژ در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کرمان پرداخت می کنم.

ارسال پول در نروژ به مقدار ۲۴۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بفروشم و آن را در نروژ به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول به نروژ به مقدار ۱۸۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Buskerud
دریافت تومان: حضوری ایران - همدان

من می خواهم ۱۸۰۰ یورو بخرم و آن را در نروژ به صورت حضوری در استان Buskerud تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان همدان پرداخت می کنم.

ارسال پول به نروژ به مقدار ۶۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - کرمانشاه

من می خواهم ۶۰۰ دلار بخرم و آن را در نروژ به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کرمانشاه پرداخت می کنم.

حواله پول به نروژ به مقدار ۲۴۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Rogaland
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بخرم و آن را در نروژ به صورت حضوری در استان Rogaland تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول در نروژ به مقدار ۱۲۰۰۰ کرون نروژ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۲۰۰۰ کرون نروژ بفروشم و آن را در نروژ به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله کرون نروژ در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول در نروژ به مقدار ۲۱۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - قم

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بفروشم و آن را در نروژ به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان قم دریافت می کنم.

حواله پول به نروژ به مقدار ۲۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Jan Mayen
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰ یورو بخرم و آن را در نروژ به صورت حضوری در استان Jan Mayen تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول در نروژ به مقدار ۱۲۵۰۰ کرون نروژ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Aust-Agder
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان شمالی

من می خواهم ۱۲۵۰۰ کرون نروژ بفروشم و آن را در نروژ به صورت حضوری در استان Aust-Agder تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز کرون نروژ در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان شمالی دریافت می کنم.

ارسال پول در نروژ به مقدار ۷۵۰۰ کرون نروژ به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Sogn og Fjordane
دریافت تومان: حضوری ایران - بوشهر

من می خواهم ۷۵۰۰ کرون نروژ بفروشم و آن را در نروژ به صورت حضوری در استان Sogn og Fjordane تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله کرون نروژ در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان بوشهر دریافت می کنم.

حواله پول به نروژ به مقدار ۵۰۰۰ کرون نروژ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۵۰۰۰ کرون نروژ بخرم و آن را در نروژ به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل کرون نروژ در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول به نروژ به مقدار ۱۸۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Svalbard
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ یورو بخرم و آن را در نروژ به صورت حضوری در استان Svalbard تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول به نروژ به مقدار ۱۲۵۰۰ کرون نروژ

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - قم

من می خواهم ۱۲۵۰۰ کرون نروژ بخرم و آن را در نروژ به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله کرون نروژ در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان قم پرداخت می کنم.

حواله پول در نروژ به مقدار ۲۱۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - قزوین

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بفروشم و آن را در نروژ به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان قزوین دریافت می کنم.

انتقال پول در نروژ به مقدار ۱۵۰۰۰ کرون نروژ به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی استان Vest-Agder
دریافت تومان: بانکی ایران - اصفهان

من می خواهم ۱۵۰۰۰ کرون نروژ بفروشم و آن را در نروژ به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل کرون نروژ در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در نروژ در استانهای مختلف شامل Akershus ، Aust-Agder ، Buskerud ، Finnmark ، Hedmark ، Hordaland ، Jan Mayen ، Møre og Romsdal ، Nordland ، Oppland ، Oslo ، Østfold ، Rogaland ، Sogn og Fjordane ، Svalbard ، Telemark ، Troms ، Trøndelag ، Vest-Agder و Vestfold را ببینید