حواله ، انتقال و ارسال پول به پاپوآ گینه نو

حواله پول در پاپوآ گینه نو به مقدار ۲۰۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان جنوبی

من می خواهم ۲۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در پاپوآ گینه نو به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان جنوبی دریافت می کنم.

ارسال پول به پاپوآ گینه نو به مقدار ۹۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۹۰۰ دلار بخرم و آن را در پاپوآ گینه نو به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول به پاپوآ گینه نو به مقدار ۱۸۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان New Ireland
دریافت تومان: حضوری ایران - گیلان

من می خواهم ۱۸۰۰ یورو بخرم و آن را در پاپوآ گینه نو به صورت حضوری در استان New Ireland تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان گیلان پرداخت می کنم.

انتقال پول به پاپوآ گینه نو به مقدار ۳۰۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - ایلام

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بخرم و آن را در پاپوآ گینه نو به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان ایلام پرداخت می کنم.

حواله پول در پاپوآ گینه نو به مقدار ۶۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - اصفهان

من می خواهم ۶۰۰ دلار بفروشم و آن را در پاپوآ گینه نو به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان اصفهان دریافت می کنم.

ارسال پول در پاپوآ گینه نو به مقدار ۱۵۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بفروشم و آن را در پاپوآ گینه نو به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول در پاپوآ گینه نو به مقدار ۲۷۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان West New Britain
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بفروشم و آن را در پاپوآ گینه نو به صورت حضوری در استان West New Britain تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول به پاپوآ گینه نو به مقدار ۱۲۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بخرم و آن را در پاپوآ گینه نو به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول به پاپوآ گینه نو به مقدار ۲۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰ یورو بخرم و آن را در پاپوآ گینه نو به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول به پاپوآ گینه نو به مقدار ۶۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - قم

من می خواهم ۶۰۰ یورو بخرم و آن را در پاپوآ گینه نو به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان قم پرداخت می کنم.

انتقال پول به پاپوآ گینه نو به مقدار ۱۸۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - اصفهان

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بخرم و آن را در پاپوآ گینه نو به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان اصفهان پرداخت می کنم.

انتقال پول در پاپوآ گینه نو به مقدار ۱۸۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Southern Highlands
دریافت تومان: حضوری ایران - قزوین

من می خواهم ۱۸۰۰ یورو بفروشم و آن را در پاپوآ گینه نو به صورت حضوری در استان Southern Highlands تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان قزوین دریافت می کنم.

ارسال پول به پاپوآ گینه نو به مقدار ۶۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Southern Highlands
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۶۰۰ یورو بخرم و آن را در پاپوآ گینه نو به صورت حضوری در استان Southern Highlands تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول در پاپوآ گینه نو به مقدار ۱۸۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان East New Britain
دریافت تومان: حضوری ایران - سمنان

من می خواهم ۱۸۰۰ یورو بفروشم و آن را در پاپوآ گینه نو به صورت حضوری در استان East New Britain تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان سمنان دریافت می کنم.

انتقال پول به پاپوآ گینه نو به مقدار ۱۲۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - مازندران

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بخرم و آن را در پاپوآ گینه نو به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان مازندران پرداخت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در پاپوآ گینه نو در استانهای مختلف شامل Bougainville ، Central ، Chimbu ، East New Britain ، East Sepik ، Eastern Highlands ، Enga ، Gulf ، Madang ، Manus ، Milne Bay ، Morobe ، National Capital District ، New Ireland ، Northern ، Sandaun ، Southern Highlands ، West New Britain ، Western و Western Highlands را ببینید