حواله ، انتقال و ارسال پول به قطر

ارسال پول به قطر به مقدار ۶۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان رضوی

من می خواهم ۶۰۰ یورو بخرم و آن را در قطر به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان رضوی پرداخت می کنم.

حواله پول در قطر به مقدار ۸۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - چهارمحال و بختیاری

من می خواهم ۸۰۰ یورو بفروشم و آن را در قطر به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان چهارمحال و بختیاری دریافت می کنم.

حواله پول در قطر به مقدار ۱۰۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در قطر به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول به قطر به مقدار ۲۷۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بخرم و آن را در قطر به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول در قطر به مقدار ۱۵۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Ad Dawhah
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بفروشم و آن را در قطر به صورت حضوری در استان Ad Dawhah تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول در قطر به مقدار ۲۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰ یورو بفروشم و آن را در قطر به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول در قطر به مقدار ۱۲۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Ad Dawhah
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بفروشم و آن را در قطر به صورت حضوری در استان Ad Dawhah تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول در قطر به مقدار ۳۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰ دلار بفروشم و آن را در قطر به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول به قطر به مقدار ۳۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰ دلار بخرم و آن را در قطر به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول به قطر به مقدار ۲۱۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Ar Rayyan
دریافت تومان: حضوری ایران - سیستان و بلوچستان

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بخرم و آن را در قطر به صورت حضوری در استان Ar Rayyan تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان سیستان و بلوچستان پرداخت می کنم.

حواله پول در قطر به مقدار ۲۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Az̧ Z̧a‘āyin
دریافت تومان: حضوری ایران - اصفهان

من می خواهم ۲۰۰ یورو بفروشم و آن را در قطر به صورت حضوری در استان Az̧ Z̧a‘āyin تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان اصفهان دریافت می کنم.

انتقال پول در قطر به مقدار ۱۸۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Az̧ Z̧a‘āyin
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بفروشم و آن را در قطر به صورت حضوری در استان Az̧ Z̧a‘āyin تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول به قطر به مقدار ۲۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Az̧ Z̧a‘āyin
دریافت تومان: حضوری ایران - یزد

من می خواهم ۲۰۰ یورو بخرم و آن را در قطر به صورت حضوری در استان Az̧ Z̧a‘āyin تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان یزد پرداخت می کنم.

ارسال پول به قطر به مقدار ۲۰۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰۰ یورو بخرم و آن را در قطر به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول در قطر به مقدار ۴۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - اصفهان

من می خواهم ۴۰۰ یورو بفروشم و آن را در قطر به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان اصفهان دریافت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در قطر در استانهای مختلف شامل Ad Dawhah ، Al Khawr wa adh Dhakhīrah ، Al Wakrah ، Ar Rayyan ، Ash Shamal ، Az̧ Z̧a‘āyin و Umm Salal را ببینید