حواله ، انتقال و ارسال پول به رواندا

حواله پول به رواندا به مقدار ۱۶۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - چهارمحال و بختیاری

من می خواهم ۱۶۰۰ یورو بخرم و آن را در رواندا به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان چهارمحال و بختیاری پرداخت می کنم.

حواله پول به رواندا به مقدار ۱۴۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Ouest
دریافت تومان: حضوری ایران - کردستان

من می خواهم ۱۴۰۰ یورو بخرم و آن را در رواندا به صورت حضوری در استان Ouest تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کردستان پرداخت می کنم.

حواله پول به رواندا به مقدار ۱۵۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بخرم و آن را در رواندا به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول در رواندا به مقدار ۴۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۴۰۰ یورو بفروشم و آن را در رواندا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول در رواندا به مقدار ۴۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Ouest
دریافت تومان: حضوری ایران - ایلام

من می خواهم ۴۰۰ یورو بفروشم و آن را در رواندا به صورت حضوری در استان Ouest تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان ایلام دریافت می کنم.

ارسال پول به رواندا به مقدار ۱۲۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بخرم و آن را در رواندا به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول به رواندا به مقدار ۴۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۴۰۰ یورو بخرم و آن را در رواندا به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول به رواندا به مقدار ۳۰۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بخرم و آن را در رواندا به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول به رواندا به مقدار ۱۶۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Nord
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۶۰۰ یورو بخرم و آن را در رواندا به صورت حضوری در استان Nord تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول در رواندا به مقدار ۲۴۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان رضوی

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بفروشم و آن را در رواندا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان رضوی دریافت می کنم.

انتقال پول در رواندا به مقدار ۲۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Ville de Kigali
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۰۰ یورو بفروشم و آن را در رواندا به صورت حضوری در استان Ville de Kigali تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول در رواندا به مقدار ۱۶۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۶۰۰ یورو بفروشم و آن را در رواندا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول به رواندا به مقدار ۱۴۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Ville de Kigali
دریافت تومان: حضوری ایران - فارس

من می خواهم ۱۴۰۰ یورو بخرم و آن را در رواندا به صورت حضوری در استان Ville de Kigali تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان فارس پرداخت می کنم.

انتقال پول به رواندا به مقدار ۱۲۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Nord
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان جنوبی

من می خواهم ۱۲۰۰ یورو بخرم و آن را در رواندا به صورت حضوری در استان Nord تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان جنوبی پرداخت می کنم.

ارسال پول در رواندا به مقدار ۱۲۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Est
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۲۰۰ یورو بفروشم و آن را در رواندا به صورت حضوری در استان Est تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در رواندا در استانهای مختلف شامل Est ، Nord ، Ouest ، Sud و Ville de Kigali را ببینید