حواله ، انتقال و ارسال پول به اسپانیا

ارسال پول در اسپانیا به مقدار ۲۷۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Asturias
دریافت تومان: حضوری ایران - کهگیلویه و بویراحمد

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بفروشم و آن را در اسپانیا به صورت حضوری در استان Asturias تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کهگیلویه و بویراحمد دریافت می کنم.

حواله پول در اسپانیا به مقدار ۶۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Aragón
دریافت تومان: حضوری ایران - گیلان

من می خواهم ۶۰۰ یورو بفروشم و آن را در اسپانیا به صورت حضوری در استان Aragón تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان گیلان دریافت می کنم.

انتقال پول به اسپانیا به مقدار ۸۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Madrid
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۸۰۰ یورو بخرم و آن را در اسپانیا به صورت حضوری در استان Madrid تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول در اسپانیا به مقدار ۲۴۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بفروشم و آن را در اسپانیا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

ارسال پول در اسپانیا به مقدار ۲۴۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بفروشم و آن را در اسپانیا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول به اسپانیا به مقدار ۱۵۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Catalunya
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۵۰۰ یورو بخرم و آن را در اسپانیا به صورت حضوری در استان Catalunya تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول در اسپانیا به مقدار ۱۰۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - اردبیل

من می خواهم ۱۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در اسپانیا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان اردبیل دریافت می کنم.

انتقال پول در اسپانیا به مقدار ۱۲۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Canarias
دریافت تومان: حضوری ایران - ایلام

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بفروشم و آن را در اسپانیا به صورت حضوری در استان Canarias تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان ایلام دریافت می کنم.

ارسال پول به اسپانیا به مقدار ۲۷۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Murcia
دریافت تومان: حضوری ایران - چهارمحال و بختیاری

من می خواهم ۲۷۰۰ دلار بخرم و آن را در اسپانیا به صورت حضوری در استان Murcia تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان چهارمحال و بختیاری پرداخت می کنم.

حواله پول به اسپانیا به مقدار ۴۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - زنجان

من می خواهم ۴۰۰ یورو بخرم و آن را در اسپانیا به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان زنجان پرداخت می کنم.

انتقال پول در اسپانیا به مقدار ۴۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - همدان

من می خواهم ۴۰۰ یورو بفروشم و آن را در اسپانیا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان همدان دریافت می کنم.

ارسال پول در اسپانیا به مقدار ۲۱۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Madrid
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان جنوبی

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بفروشم و آن را در اسپانیا به صورت حضوری در استان Madrid تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان جنوبی دریافت می کنم.

ارسال پول در اسپانیا به مقدار ۱۲۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Canarias
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بفروشم و آن را در اسپانیا به صورت حضوری در استان Canarias تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول در اسپانیا به مقدار ۲۱۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - قزوین

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بفروشم و آن را در اسپانیا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان قزوین دریافت می کنم.

حواله پول به اسپانیا به مقدار ۱۲۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Castilla y León
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بخرم و آن را در اسپانیا به صورت حضوری در استان Castilla y León تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در اسپانیا در استانهای مختلف شامل Andalucía ، Aragón ، Asturias ، Canarias ، Cantabria ، Castilla y León ، Castilla-La Mancha ، Catalunya ، Ceuta ، Extremadura ، Galicia ، Illes Balears ، La Rioja ، Madrid ، Melilla ، Murcia ، Navarra ، País Vasco و Valenciana را ببینید