حواله ، انتقال و ارسال پول به اوگاندا

حواله پول به اوگاندا به مقدار ۲۴۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Central
دریافت تومان: حضوری ایران - خوزستان

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بخرم و آن را در اوگاندا به صورت حضوری در استان Central تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خوزستان پرداخت می کنم.

حواله پول به اوگاندا به مقدار ۳۰۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Western
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان شمالی

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بخرم و آن را در اوگاندا به صورت حضوری در استان Western تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان شمالی پرداخت می کنم.

حواله پول در اوگاندا به مقدار ۱۸۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - کهگیلویه و بویراحمد

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بفروشم و آن را در اوگاندا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کهگیلویه و بویراحمد دریافت می کنم.

ارسال پول به اوگاندا به مقدار ۳۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰ دلار بخرم و آن را در اوگاندا به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول در اوگاندا به مقدار ۲۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - قزوین

من می خواهم ۲۰۰ یورو بفروشم و آن را در اوگاندا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان قزوین دریافت می کنم.

ارسال پول به اوگاندا به مقدار ۲۴۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان شمالی

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بخرم و آن را در اوگاندا به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان شمالی پرداخت می کنم.

انتقال پول در اوگاندا به مقدار ۲۱۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Central
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بفروشم و آن را در اوگاندا به صورت حضوری در استان Central تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول در اوگاندا به مقدار ۱۲۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Central
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بفروشم و آن را در اوگاندا به صورت حضوری در استان Central تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول به اوگاندا به مقدار ۱۵۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Central
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بخرم و آن را در اوگاندا به صورت حضوری در استان Central تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول در اوگاندا به مقدار ۱۸۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Central
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان جنوبی

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بفروشم و آن را در اوگاندا به صورت حضوری در استان Central تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان جنوبی دریافت می کنم.

انتقال پول در اوگاندا به مقدار ۳۰۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - کردستان

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بفروشم و آن را در اوگاندا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کردستان دریافت می کنم.

ارسال پول به اوگاندا به مقدار ۱۸۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Central
دریافت تومان: حضوری ایران - یزد

من می خواهم ۱۸۰۰ دلار بخرم و آن را در اوگاندا به صورت حضوری در استان Central تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان یزد پرداخت می کنم.

ارسال پول در اوگاندا به مقدار ۱۲۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Western
دریافت تومان: حضوری ایران - چهارمحال و بختیاری

من می خواهم ۱۲۰۰ یورو بفروشم و آن را در اوگاندا به صورت حضوری در استان Western تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان چهارمحال و بختیاری دریافت می کنم.

حواله پول به اوگاندا به مقدار ۱۵۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Central
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بخرم و آن را در اوگاندا به صورت حضوری در استان Central تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

حواله پول در اوگاندا به مقدار ۱۶۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Eastern
دریافت تومان: حضوری ایران - فارس

من می خواهم ۱۶۰۰ یورو بفروشم و آن را در اوگاندا به صورت حضوری در استان Eastern تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان فارس دریافت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در اوگاندا در استانهای مختلف شامل Central ، Eastern ، Northern و Western را ببینید