حواله ، انتقال و ارسال پول به اوگاندا

ارسال پول در اوگاندا به مقدار ۲۰۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Eastern
دریافت تومان: حضوری ایران - لرستان

من می خواهم ۲۰۰۰ یورو بفروشم و آن را در اوگاندا به صورت حضوری در استان Eastern تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان لرستان دریافت می کنم.

انتقال پول در اوگاندا به مقدار ۲۱۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بفروشم و آن را در اوگاندا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول در اوگاندا به مقدار ۲۱۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Central
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۲۱۰۰ دلار بفروشم و آن را در اوگاندا به صورت حضوری در استان Central تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول به اوگاندا به مقدار ۳۰۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - اصفهان

من می خواهم ۳۰۰۰ دلار بخرم و آن را در اوگاندا به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان اصفهان پرداخت می کنم.

ارسال پول در اوگاندا به مقدار ۶۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - کهگیلویه و بویراحمد

من می خواهم ۶۰۰ دلار بفروشم و آن را در اوگاندا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان کهگیلویه و بویراحمد دریافت می کنم.

ارسال پول به اوگاندا به مقدار ۱۵۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Central
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بخرم و آن را در اوگاندا به صورت حضوری در استان Central تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

ارسال پول در اوگاندا به مقدار ۲۴۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - قزوین

من می خواهم ۲۴۰۰ دلار بفروشم و آن را در اوگاندا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان قزوین دریافت می کنم.

انتقال پول به اوگاندا به مقدار ۴۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Northern
دریافت تومان: حضوری ایران - اصفهان

من می خواهم ۴۰۰ یورو بخرم و آن را در اوگاندا به صورت حضوری در استان Northern تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز حواله یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان اصفهان پرداخت می کنم.

حواله پول در اوگاندا به مقدار ۴۰۰ یورو

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Eastern
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۴۰۰ یورو بفروشم و آن را در اوگاندا به صورت حضوری در استان Eastern تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول به اوگاندا به مقدار ۱۶۰۰ یورو به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - خراسان شمالی

من می خواهم ۱۶۰۰ یورو بخرم و آن را در اوگاندا به صورت بانکی تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان خراسان شمالی پرداخت می کنم.

انتقال پول در اوگاندا به مقدار ۱۲۰۰ دلار به نرخ توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: حضوری ایران - گلستان

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بفروشم و آن را در اوگاندا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت حواله دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت حضوری در استان گلستان دریافت می کنم.

حواله پول به اوگاندا به مقدار ۱۶۰۰ یورو به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Northern
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۶۰۰ یورو بخرم و آن را در اوگاندا به صورت حضوری در استان Northern تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت تبدیل یورو در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

انتقال پول در اوگاندا به مقدار ۱۲۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: بانکی
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۲۰۰ دلار بفروشم و آن را در اوگاندا به صورت بانکی تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

انتقال پول در اوگاندا به مقدار ۳۰۰ دلار

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Northern
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۳۰۰ دلار بفروشم و آن را در اوگاندا به صورت حضوری در استان Northern تحویل بدهم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس قیمت روز دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی دریافت می کنم.

حواله پول به اوگاندا به مقدار ۱۵۰۰ دلار به قیمت توافقی

منقضی شده
دریافت ارز: حضوری استان Central
دریافت تومان: بانکی ایران

من می خواهم ۱۵۰۰ دلار بخرم و آن را در اوگاندا به صورت حضوری در استان Central تحویل بگیرم . مبلغ معادل آن را به تومان ایران (بر اساس نرخ تبدیل دلار در بازار آزاد ، صرافی ها و یا توافقی) به صورت بانکی پرداخت می کنم.

در این صفحه شما میتوانید کلیه آگهی های خرید و فروش در اوگاندا در استانهای مختلف شامل Central ، Eastern ، Northern و Western را ببینید